Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download pdf

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEKKERKERKER DAIRY & FOOD EQUIPMENT 2022

1.    Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEKKERKERKER DAIRY & FOOD EQUIPMENT B.V., gevestigd te Lopik en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30138665;
Afnemer:    een ieder die met Leverancier een overeenkomst aangaat;
Product:    zaken en diensten;
Meerwerk:    al hetgeen door Leverancier in overleg met Afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd;
Schriftelijk:    per brief of langs elektronische weg;
FAT:     fabriek acceptatie test;
SAT:    locatie acceptatie test.

2.    Toepasselijkheid
2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van en elke overeenkomst met Leverancier en daaruit voortkomende leveringen.
2.2    Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan Afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.3    Eigen inkoop- of aanbestedingsvoorwaarden van Afnemer of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.4    Bij strijdigheid tussen de inhoud van het tussen Afnemer en Leverancier gesloten contract of de opdrachtbevestiging en deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit het contract of de opdrachtbevestiging.
2.5    Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

3.    Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
3.1    Elke aanbieding of offerte van Leverancier is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.2    Door Leverancier in catalogi, in aanbiedingen, in offertes, op de website of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden Leverancier niet. Alle door Leverancier getoonde monsters, modellen, afbeeldingen en verstrekte gegevens over maten, gewichten of andere eigenschappen van de Producten dienen ter aanduiding. Afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen voor wat betreft de conformiteit van de afgeleverde Producten.
3.3    Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5    Als Afnemer aan Leverancier gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Leverancier uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
3.6    Als Afnemer de aanbieding van Leverancier niet aanvaardt, heeft Leverancier het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij Afnemer in rekening te brengen.
3.7    Indien Leverancier en Afnemer geen contract sluiten, komt een overeenkomst uitsluitend tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging van Leverancier, dan wel door de uitvoering door Leverancier van de overeenkomst.

4.    Klantacceptatie en sanctiebeleid
4.1    Leverancier kent een klant acceptatie procedure en behoudt zich het recht voor om offertes en/of opdrachtbevestigingen in te trekken als de Afnemer niet als klant kan worden geaccepteerd door Leverancier.
4.2    Leverancier handelt conform de Europese wet- en regelgeving die is opgelegd door de OFAC (Hoofdstuk 6 van het UN Charter) wat betreft sanctielanden. Leverancier doet geen of beperkte transacties met landen die zijn opgenomen in de lijst van sanctielanden.
4.3    Afnemer mag de geleverde goederen niet doorverkopen aan een sanctieland dat voorkomt in de lijst van de OFAC, door middel van het kettingbeding dat wordt opgelegd door de EU en de OFAC.
4.4    Leverancier neemt geen verantwoordelijkheid indien de Afnemer de geleverde goederen doorverkoopt aan een sanctieland.
4.5    Leverancier heeft het recht om een aanbieding geheel in te trekken bij het vermoeden dat zij in strijd is met de Europese wet- en regelgeving van de OFAC.

5.    Adviezen en verstrekte informatie
5.1    Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Leverancier krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
5.2    Als Afnemer aan Leverancier gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

6.    Prijzen
6.1    De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn in euro en luiden exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 
6.2    Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn de prijzen gebaseerd op Free Carrier, Lopik (FCA, Incoterms 2020), exclusief transportkist bij LCL/LTL zendingen.
6.3    Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn de prijzen exclusief:
a.    certificaten, zoals onder andere: Certificaat van Origine, EUR1-certificaat, ATR, inspectiecertificaat, etc.
b.    eventuele legalisatiekosten van facturen, contracten, certificaten en dergelijke;
c.    het plaatsen van de Producten op locatie;
d.    de kosten voor aansluiting van water/elektriciteit;
e.    technische assistentie bij de installatie bij Afnemer;
f.    ongeschoold werk bij installatie, zoals onder andere: waterpas stellen, vloer aanvegen, water aansluiten, lassen uitzuren.
6.4    Iedere prijs opgegeven door Leverancier is gebaseerd op kostprijsbepalende factoren zoals de huidige monetaire omstandigheden, arbeidskosten, grondstof- en materiaalprijzen, rechten, belastingen en andere heffingen, subsidies en dergelijke die van toepassing zijn op het tijdstip dat de betreffende overeenkomst tot stand is gekomen. Indien een of meerdere van deze kostprijsbepalende factoren stijgen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen maar voordat de zaken in kwestie geleverd zijn, heeft Leverancier het recht om iedere redelijke prijsverhoging door te berekenen aan Afnemer.
6.5    Meerwerk kan door Leverancier afzonderlijk in rekening worden gebracht. Op Meerwerk zijn leden 1 t/m 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
6.6    Indien één of meerdere van de volgende werkzaamheden zijn overeengekomen als montage, installatie opstarten training en/of reparatie
, luiden de prijzen hiervoor exclusief visa, (vlieg)ticket(s), reiskosten van en naar luchthavens, hotel- en verblijfskosten ter plaatse voor het personeel van Leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.    Eigendomsvoorbehoud
7.1    Leverancier blijft eigenaar van geleverde Producten zolang Afnemer:
a.    tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b.    vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
7.2    Zolang er op geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag Afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
7.3    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om de Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.4    Indien Afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier tekortschiet of Leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten te demonteren en terug te nemen. Afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen.
7.5    De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Leverancier gerechtigd tot deze penningen.

8.    Intellectuele eigendom
8.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Leverancier de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke en de informatie die daarin besloten ligt, ongeacht of daarvoor kosten in rekening worden/zijn gebracht.
8.2    Afnemer staat er voor in dat de in lid 1 bedoelde informatie behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Leverancier gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt wordt.

9.    Levertijd/Levering
9.1    De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Leverancier is niet eerder in verzuim ten aanzien van de leveringstermijn dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door Afnemer, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Leverancier hieraan geen gevolg heeft gegeven.
9.2    De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Leverancier tijdig bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde (werk)omstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
9.3    De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Leverancier, Leverancier de (gedeeltelijke) vooruitbetaling heeft ontvangen en/of nadat een bankgarantie is verkregen en/of nadat een onherroepelijk (geconfirmeerd) L/C door Leverancier schriftelijk is geaccepteerd én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
9.4    Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vinden leveringen plaats op basis van 'Free Carrier', Lopik, Nederland (FCA, Incoterms 2020).
9.5    Indien Leverancier op zich heeft genomen de Producten te monteren gelden zij als geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.
9.6    Overschrijding van de levertijd geeft Afnemer geen recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst waartoe Leverancier verplicht is. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
9.7    Leverancier behoudt zich het recht voor maar is niet verplicht de Producten in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.
9.8    Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door Afnemer, schort de leveringsverplichting van Leverancier op.
9.9    Bij levering met inbegrip van montage, installatie opstarten en/of training zal Afnemer, indien hierom door Leverancier wordt verzocht, een “Certificate of Acceptance” ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd.
9.10    Afnemer is verplicht de Producten die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen datum en op de overeengekomen plaats af te nemen.
9.11    Afnemer dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde Leverancier tot aflevering in staat te stellen.
9.12    Niet afgenomen Producten worden voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. In dat geval zal Afnemer alle aanvullende kosten verschuldigd zijn, waaronder in elk geval de opslagkosten ter hoogte van EUR 10,- per m2 per maand, excl. BTW, ingaande 8 weken na gereedmelding voor afname.
9.13    Bij niet afname heeft Leverancier het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht om volledige vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade (inclusief eventuele minderopbrengst) te vorderen.

10.    Montage, installatie opstarten, training en reparatie
Indien Leverancier en Afnemer montage, installatie opstarten, training en/of reparatie zijn overeengekomen gelden de volgende bepalingen:
10.1    De afnemer is verplicht het Product in juiste en ordentelijke staat en op een geschikte plek op te slaan in de periode tussen aankomst bij Afnemer en aankomst van het personeel van Leverancier voor de werkzaamheden.
10.2    Afnemer is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling en / of de werking van het te monteren Product in gemonteerde staat.
10.3    Afnemer staat er voor in dat Leverancier op de overeengekomen datum een aanvang kan maken met montage/opstarten.
10.4    Afnemer zorgt verder voor eigen rekening en risico:
a.    Dat het personeel van de Leverancier zijn werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren, en bovendien buiten de normale werkuren mits Leverancier dit tijdig aan Afnemer meedeelt;
b.    Voor geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorziening voor het personeel van Leverancier;
c.    Dat de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d.    Dat de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e.    Dat de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn;
f.    De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen en de voor het bedrijf van Afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Leverancier staan;
g.    Dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage, opstarten en/of training aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
h.    Dat bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden Producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
10.5    Schade en kosten ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Afnemer.

11.    Keuring en beproeving, FAT en SAT
11.1    Afnemer zal het Product voor eigen rekening keuren binnen 14 dagen na het tijdstip van levering. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van klachten is verstreken, wordt het Product geacht te zijn geaccepteerd.
11.2    Indien een FAT bij Afnemer is overeengekomen, zal Leverancier gelegenheid worden gegeven tot het nemen van proeven. Afnemer zorgt daartoe voor eigen rekening voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting.
11.3    Aan Leverancier zal de gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van Afnemer naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen alvorens het Product door Afnemer geweigerd kan worden.
11.4    Indien de beproeving zonder gegronde en gespecificeerde klacht is uitgevoerd of in geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het Product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het Product worden geacht te zijn geaccepteerd. Leverancier zal eventuele onbetekenende tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
11.5    De acceptatie sluit elke vordering van Afnemer ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Leverancier uit, onverminderd de gehoudenheid van Leverancier tot nakoming van zijn garantieverplichtingen.
11.6    De kosten van de beproeving zijn voor rekening van Afnemer.
11.7    Indien (gedeeltelijke) betaling na levering overeengekomen is, is Afnemer gehouden een ‘Certificate of Acceptance’ te ondertekenen.

12.    Betaling
12.1    Tenzij anders schriftelijk overeengekomen gelden de volgende betalingscondities:
a.    voor een Product in “zoals die is, waar die staat” conditie: een vooruitbetaling van 100% bij opdracht;
b.    voor een Product in “goedlopende” conditie: 50% aanbetaling bij opdracht en 50% betaling vóór levering;
c.    voor een Product in “gereviseerde“ conditie: 50% aanbetaling bij opdracht en 50% betaling vóór levering;
d.    voor reserve- en slijtageonderdelen, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden: een vooruitbetaling van 100% bij opdracht.
12.2    Alle betalingen dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden op een door Leverancier aan te wijzen rekening.
12.3    Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van Leverancier, bij of na het aangaan van de overeenkomst en voor levering, een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Afnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten en uiteindelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zijn schade op Afnemer te verhalen.
12.4    Indien betaling via een Letter of Credit (hierna “LC”) wordt overeengekomen gelden de volgende voorwaarden:
a.    de Afnemer dient een onherroepelijk LC te openen, geconfirmeerd door de bank van Leverancier of een 1e klas Europese bank, ter hoogte van het overeengekomen bedrag;
b.    het LC dient de zaken te bevatten zoals door Leverancier aangegeven.
12.5    Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 8 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Leverancier te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Afnemer haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
12.6    Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en heeft Leverancier vanaf dat moment het recht om rente in rekening te brengen van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag. Alle kosten van gerechtelijke maatregelen (daaronder begrepen deurwaarderskosten, kosten van bewaring, proceskosten en procureurs-kosten), welke Leverancier maakt als gevolg van het niet-nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer. Daarenboven zal Afnemer aan Leverancier een vergoeding verschuldigd zijn voor buitengerechtelijke incassokosten, ten bedrage van minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) en zullen tenminste 250,- euro per vordering bedragen.
12.7    Leverancier heeft het recht het nakomen van haar verplichtingen op te schorten totdat Afnemer aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.

13.    Garantie
13.1    De Afnemer is op de hoogte van het feit dat het Product tweedehands is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
13.2    Afnemer kan aanspraak maken op de volgende garantie:
a.    voor een Product verkocht in “zoals die is, waar die staat” conditie en een Product in ‘goedlopende’ conditie geldt geen garantie;
b.    voor een Product in “gereviseerde” conditie geldt een garantie op de werking van mechanische onderdelen gedurende een periode van 6 maanden na het tijdstip van levering of maximaal 9 maanden nadat Leverancier een gereedmelding (voor transport) heeft gedaan aan Afnemer, wat het eerst komt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
c.    op nieuwe elektrische delen in gereviseerde Producten en op los bestelde reserve- en slijtageonderdelen is de garantie van de fabrikant toepasselijk;
d.    verbruiksonderdelen zoals onder andere pakkingen en seals vallen nimmer onder een garantie.
13.3    Wordt een garantieclaim tijdig ingediend en wordt deze erkend door Leverancier, dan is Leverancier te zijner keuze uitsluitend gehouden tot het alsnog leveren van het ontbrekende of het repareren van het onderdeel, dan wel het vervangen van het onderdeel of het terugnemen van het onderdeel en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, waarbij de vervoerskosten voor de retourzending voor rekening van Leverancier komen. In geen geval is Leverancier gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. Indien de reclamatie niet wordt erkend door Leverancier, komen de vervoerskosten voor de retourzending voor rekening van Afnemer.
13.4    De in lid 1 genoemde garantie geldt niet indien:
a.    Het onderdelen betreft die onderhevig zijn aan normale slijtage;
b.    De ondeugdelijkheid van het Product niet binnen 5 werkdagen na vaststelling daarvan aan Leverancier schriftelijk wordt meegedeeld;
c.    De ondeugdelijkheid van het Product bij keuring door Afnemer redelijkerwijze had kunnen worden vastgesteld;
d.    De ondeugdelijkheid het gevolg is van een foutief, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of van onvoldoende onderhoud;
e.    Door derden of door Afnemer aan het Product werkzaamheden zijn verricht zonder schriftelijke toestemming daarvoor van Leverancier;
f.    De gebruiksaanwijzing of instructies van Leverancier niet zijn opgevolgd;
g.    Afnemer nalatig is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier.
13.5    Op geleverde doch niet door Leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.
13.6    De op grond van de garantie te repareren of te vervangen Producten zullen door Afnemer op verzoek van Leverancier aan Leverancier worden toegezonden. Door reparatie en vervanging wordt de garantie niet verlengd; de oorspronkelijke garantietermijn loopt door. Afnemer moet Leverancier in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel defect te repareren.
13.7    Ieder onderdeel dat beschikbaar komt als gevolg van vervanging blijft/wordt eigendom van Leverancier.
13.8    Indien Leverancier nieuwe onderdelen moet opsturen naar Afnemer, zullen deze onderdelen eerst gefactureerd worden aan Afnemer en kan Leverancier hiervoor een vooruitbetaling vragen. Indien uit inspectie bij Leverancier blijkt dat het defecte onderdeel inderdaad onder de garantie van Leverancier valt, zal de Leverancier de factuur voor de nieuwe onderdelen aan Afnemer crediteren.

14.    Aansprakelijkheid
14.1    Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in het voorgaande artikel over garantie is uiteengezet.
14.2    Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal 50% van de netto factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor toepassing van dit artikel als één gebeurtenis /schadegeval.
14.3    Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
14.4    Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na levering van de Producten schriftelijk bij Leverancier is ingediend.
14.5    Leverancier is niet aansprakelijk voor schade uit onrechtmatige daad van Leverancier, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, tenzij ontstaan door opzet of grove schuld.
14.6    Afnemer dient Leverancier te vrijwaren tegen alle aanspraken:
a.    Voortvloeiend uit het gebruik door Leverancier van zaken toebehorend aan Afnemer;
b.    Ontstaan door een gebrek aan voldoende veiligheidsmaatregelen op de locatie van Afnemer;
c.    Van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met Afnemer is uitgesloten;
d.    Wegens schending van octrooien, licenties en andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege Afnemer verstrekte gegevens.

15.    Overmacht
15.1    Leverancier heeft het recht nakoming van zijn contractuele verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd.
15.2    Onder meer de volgende omstandigheden worden aangemerkt als overmacht voor Leverancier: stakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, machinebreuk, sancties, embargo's, boycots, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, in gebreke blijven van leveranciers van Leverancier.
15.3    Leverancier is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan 26 weken heeft geduurd. Afnemer en Leverancier kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
15.4    Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
15.5    Afnemer heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

16.    Opschorting of ontbinding van een overeenkomst
16.1    Leverancier is gerechtigd een overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn indien ten minste één van de volgende gevallen zich voordoet:
a.    Afnemer tekortschiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen jegens Leverancier;
b.    Indien er gronden zijn om te vrezen dat Afnemer tekortschiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen jegens Leverancier;
c.    Beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer of aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend of zijn faillissement wordt uitgesproken;
d.    Een wijziging optreedt in de zeggenschap over het bedrijf van Afnemer.
16.2    Opschorting en ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds geleverde Producten onverlet. Daarnaast is Leverancier alsdan gerechtigd van Afnemer te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen door Leverancier gederfde winst. Deze vorderingen zijn met onmiddellijke ingang opeisbaar.

17.    Geschillen en toepasselijk recht
17.1    Op deze voorwaarden en op alle door Leverancier gedane aanbiedingen alsmede op alle overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2    Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter in Utrecht neemt kennis van geschillen, zulks onverminderd de bevoegdheid van Leverancier om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
17.3    Geschillen tussen Leverancier en afnemers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht door middel van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel ('ICC') overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door één of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Utrecht (Nederland).

18.    Vindplaats en wijziging voorwaarden
18.1    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ze zijn ook te raadplegen op de website van Leverancier onder www.lekkerkerker.nl/algemene voorwaarden.
18.2    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Afnemer.